THU MUA IPHONE 3GS 32GB BỊ HƯ NGUỒN, HƯ MA...

1.500.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4 8GB HƯ MAIN, HƯ NGUỒN, HƯ...

3.500.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4 16GB HƯ MAIN, HƯ NGUỒN, H...

3.500.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 4 16GB BI VỠ, BẠI TRẦY XƯỚT...

3.500.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3GS 8GB BỊ RỚT NƯỚC, HƯ NGU...

900.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3GS 8GB XÁCH TAY , CŨ, BỊ T...

1.200.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 3GS 16GB CŨ, HÀNG XÁCH TAY

2.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3GS 16GB BỊ VỠ, HƯ MÀN HÌNH...

1.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3GS 32GB CŨ, XÁCH TAY

2.100.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 4 32 GB HƯ MAIN, HƯ NGUỒN, ...

3.700.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4 32GB BỊ VỠ, BỊ TRÂY XƯỚT,...

3.650.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4 64GB BI HƯ MAIN, HƯ NGUỒN...

4.000.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 3GS 64GB CŨ, HÀNG XÁCH TAY

2.200.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3GS 64GB HƯ MAIN, HƯ NGUỒN,...

1.500.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4 8GB BỊ VỠ, BỊ RỚT NƯỚC,BỊ...

2.500.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 4 64GB BỊ VỠ, BỊ TRẦY XƯỚT,...

4.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4S 8GB HƯ MAIN, HƯ NGUỒN, H...

2.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4S 16GB BỊ HƯ MAIN, HƯ NGUỒ...

3.500.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 4S 32GB BỊ HƯ MAIN, HƯ NGUỒ...

3.650.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4S 32GB BỊ VỠ, BỊ TRẦY XƯỚT

3.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4S 8GB BỊ VỠ, BI TRẦY XƯỚT,...

2.500.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 4S 16GB BỊ VỠ, BỊ TRẦY XƯỚT...

2.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4S 64GB HƯ MAIN, HƯ CHÍP, H...

4.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 5 HƯ MAIN, HƯ NGUỒN, HƯ CHÍP

5.000.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 5 16GB HƯ MAIN, HƯ NGUỒN, H...

4.900.000 đ

   
THU MUA IPHONE 5 32GB CŨ, HÀNG XÁCH TAY

1.050.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4S 64GB BỊ VỠ, BỊ TRẦY XƯỚT...

4.000.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 5 8GB BỊ VỠ MÀN HÌNH,BỊ TRẦ...

5.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 5 16GB CŨ, XÁCH TAY

9.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 5 32GB HƯ CHÍP, HƯ NGUỒN, H...

5.300.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 5 64 CŨ, HÀNG XÁCH TAY

1.150.000 đ

   
THU MUA IPHONE 5 64GB HƯ MAIN, HƯ NGUỒN, H...

7.500.000 đ

   
THU MUA IPHONE 5 16GB BỊ RƠI VỠ, BỊ TRẦY X...

4.500.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 5 BỊ RƠI VỠ, BI TRẦY XƯỚT, ...

7.500.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3G 32GB BỊ LỖI, BỊ TRẦY XƯỚ...

1.200.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3G 8GB CŨ, XÁCH TAY

1.600.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 3G 8GB BỊ LỖI, HƯ MAIN, HƯ ...

800.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3G 16GB

2.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3G 16GB HƯ MAIN, HƯ NGUỒN, ...

1.000.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 3G 32GB BỊ HƯ MAIN ,HƯ NGUỒ...

1.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3G 8GB TRẦY XƯỚT, RƠI VỞ

800.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3G 16G BỊ RỚT NƯỚC, RƠI VỠ

1.000.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 3GS 32GB BỊ HƯ, BỂ MÀN HÌNH

1.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3GS 64GB BỊ RỚT NƯỚC, BỊ HƯ...

1.500.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4 8GB CŨ , HÀNG XÁCH TAY

4.000.000 đ

 
 
THU MUA IPHONE 3GS 8GB CŨ, HÀNG XÁCH TAY

1.800.000 đ

   
THU MUA IPHONE 3GS 16GB HƯ CẢM ỨNG, HƯ NGUỒN

1.000.000 đ

   
THU MUA IPHONE 4 64GB CŨ, HÀNG XÁCH TAY

5.100.000 đ

 
Loading...